מלון בנג'מין הרצליה - אייקון תפריט

תקנון האתר ומדיניות ביטולים

כללי

אתר מלון בנג’מין הינו אתר אינטרנט המספק מידע על מלון בנג’מין הרצליה האתר הינו בבעלות חברת מרגוע הר נוף מרגוע  ישראל בע”מ .כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המבקר באתר (להלן: “הרוכש”), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי בכפוף להוראות כל דין לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בעלות ושמירה על זכויות

2.1. מרגוע הר נוף מרגוע  ישראל בע”מ  , ח.פ. 511833816 (להלן: “הר נוף” או “החברה”) מרחוב המדע 4 הרצליה הינה בעלת זכויות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור מראש בכתב של הר נוף. למעט במקרים של הורדה (download) כאופציה המוטמעת באתר, לשימוש אישי ולא מסחרי.

2.2. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר (באופן קולקטיבי “סימן מסחרי”), הינם זכות יוצרים של הר נוף . למען הסר ספק למאן דהוא אין זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת הר נוף. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות בלעדית להר נוף.

הר נוף שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

תנאי השימוש באתר

3.1. כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקארד. הרוכש רשאי להשתמש באתר  אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר  כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים להבטחת ההזמנה בלבד. חיוב הכרטיס יתבצע במלון. שימוש לא חוקי באתר או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

3.2. הר נוף שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט במחוז תל אביב.

פרטי רוכש השירותים

4.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: “פרטי הרכישה”). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת החדר, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. הר נוף לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר. הקלדת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.

נגד מגישי פרטים כוזבים יכול שיינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע הזמנה

5.1. ביצוע הזמנה יתבצע באמצעות הזנת פרטי הרכישה במערכת.

5.2. ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי:

פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו, להביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה באופן זה הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע עם ההגעה למלון.

5.3. הריני מעוניין/ת ומסכים/ה לקבל מהר נוף בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, הודעות מסר קצר, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי/פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ”ב – 1982, בקשר למוצרים ושירותים.

חברי מועדון לקוחות

6.1. על ביצוע של מספר הזמנות שונות דרך האתר לאירוח בתאריכים עוקבים, תינתן הטבה אחת בלבד של צבירה נקודות (לשהייה הבאה).

מדיניות ביטול הזמנות

7.1. ביטול הזמנת חבילות נופש ושאר השירותים שהוזמנו במסגרת האתר, יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ולאחר שקיבל אישור הר נוף על תנאי העסקה.

7.2. עדכון בדבר ביטול הזמנה, יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ובאחת

הדרכים הבאות:

בעל פה, קרי – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק בטלפון מס 09-9736666

בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]

בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.

7.3. ביטול הזמנות לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש:

7.3.1. מזמין אירוח שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1988, אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), רשאי לבטל הזמנה בהתקיים כל התנאים המנויים להלן:

7.3.1.1. ביטול ההזמנה נעשה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח וכן שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה של ביטול כאמור בסעיף זה, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

7.3.1.2. נעשה ביטול על ידי מזמין אירוח הנמנה על אחת מהאוכלוסיות הנמנות בסעיף זה, יצרף המזמין להודעת הביטול אסמכתא (באמצאות אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל) על היותו נמנה על אחת מהאוכלוסיות לעיל, בהתאם למפורט בחוק הגנת הצרכן.

7.4. דמי ביטול בעונה הרגילה (ספטמבר עד יוני, כולל – למעט חגים ואירועים מיוחדים):

7.4.1. במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

7.4.2. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.4.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

7.4.3. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.4.1 לעיל, במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ביצוע ההזמנה)..

7.4.4. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.4.1 לעיל, במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

7.5. דמי ביטול בעונת השיא (חודשים יולי עד אוגוסט, כולל – לרבות חגים ואירועים מיוחדים):

7.5.1. במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

7.5.2. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.5.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 21 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

7.5.3. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.5.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול חל בין 20 ועד 8 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה.

7.5.4. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 7.5.1 לעיל, במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ביצוע ההזמנה).

7.6. מובהר בזאת, כי חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף להוראות תקנון זה.

7.7. למען הסר ספק, המונח “אירועים מיוחדים”, כמפורט בתקנון זה, הינו אירועי תרבות, בידור, ספורט וכל היוצא בזה, ובכלל כאלו המתפרסמים מעת לעת מטעם הר נוף.

7.8. ביטול הזמנה ללא דמי ביטול:

מובהר כי ניתן לבטל הזמנה לאירוח במלון, ללא תשלום דמי ביטול, עקב אי התאמה בין האירוח שהוזמן לפרטי ההזמנה שנמסרו למזמין לאחר הזמנתו, ו/או עקב אי מתן האירוח במועד שהוזמן, ו/או בגין פגם ו/או הפרת הסכם, והכל כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן.

כמו כן יובהר כי בנוסף למקרים המפורטים לעיל בסעיף זה, בהם ניתן על פי דין לבטל הזמנה ללא תשלום דמי ביטול, הר נוף אף רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפטור את המזמין מתשלום דמי ביטול עבור ביטול ההזמנה.

שינוי הזמנה על ידי המזמין

8.1. כל שינוי בהזמנה יתבצע מול מרכז ההזמנות של המלון בלבד , בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.

8.2. בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שהתבצעה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של המלון שכתובתו או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: או באמצעות מס’ פקס: או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין .

שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הפקס במלון.

8.3. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.

8.4. לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של מלון בנג’מין הרצליה .

8.5. המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של המלון טרם ביצוע השינוי המבוקש.

8.6. מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.

8.7. היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, אך טרם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי מרכז ההזמנות של מלון בנג’מין.

תנאים והגבלות

10.1. הר נוף זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.

10.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים :

א. במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שתהא רשאית לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.

ב. במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.

ג. במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

*על כל ביטול כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה.

10.3. המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ

10.4. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל ולצד זאת המחיר יופיע בסכום שווה ערך בשקלים חדשים, הכולל מע”מ.

10.5. במעמד החיוב יתכן וחברת האשראי תגבה דמי המרה בגין שימוש במטבע זר. לפיכך, הסכום המוצג איננו סופי ועשוי להשתנות בהתאם.

10.6. שעות ההגעה למלון קבלת החדרים ופינוי החדרים:

– אמצע השבוע (א’ עד ו’): קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 15:00. פינוי החדר בשעה 12:00. יום שבת וחג: קבלת החדרים בשישי מתאפשרת החל מהשעה 14:00

10.7. תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשתיים עשרה שנים, בכל הקשור לשהות במלון.

10.10. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים ואירוח במלון הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.

10.11. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

10.12. אמיתות הנתונים – ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים. אשר על כן, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. הר נוף אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

10.13. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.

10.14. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ”י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.

10.15. למען הסר ספק, הוראות תקנון זה אינן מתייחסות לכל הקשור בשוברים המוצעים למכירה באתר ו/או רכישתם ו/או כל היוצא בזה.

מידע ותמונות באתר

באתר יימצא מידע מטעם הר נוף ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין הר נוף אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

קישורים

12.1. האתר מכיל קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: “האתר המקושר”).

12.2. הר נוף מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים יש לפנות להר נוף  לצורך קבלת אישור.

הגבלת אחריות

13.1. הר נוף ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

13.2. הר נוף אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.

13.3. הר נוף  לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

13.4. בכל שלב הר נוף רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

תשלום במזומן

תשלום במזומן בכפוף להוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018.

שינויים באתר

הר נוף  תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.

דילוג לתוכן